*´¯`·.¸.·´¯`·.((( RAVDA.net ))).·´¯`·.¸ | SeVGiYe aÇILaN KaPI
     

D e u t s c h  

0
0
0
0
Günlük Bazı Dualar

GÜNLÜK BAZI DUALAR

Yemekten Sonra Okunacak Dua

Ebû Ümâme (r.a.)'den şöyle rivayet edilmiştir ki: Rasulullah(s.a.v.) Efendimiz yemekten sonra şöylece duâ etmişlerdir:

"Elhamdulillahi kesiren tayyiben mübâraken fihi ğayre mekfiyyin vela muvedda'in vela müsteğna anhu Rebbena"
(Yâ Rabb! Sana hiç bir sûrette kâfi görmiyeceğimiz ve dâima yapmağa devam edeceğimiz ve hiç bir surette bırakmıyacağımız ve kendisinden hiç bir vakit istiğna göstermiyeceğimiz bir hamd ile sana hamdederiz. Sen bizim Rabbimizsin;  ni'metin her türlüsü ile bizi besleyen, yaşatansın)

Helaya Girerken Okunacak Dua

Enes bin Mâlik (r.a.)'den rivâyet olunduğuna göre Rasulullah (s.a.v.) def'i hâcete girerlerken:

"Allâhumme inni eûzu bike min'el hubsi vel habâis"
(Allah'ım pislikten ve pis şeylerden sana sığınırım)

Heladan Çıkarken Okunacak Dua

"Elhamdulillahi illezi ezhebe anni ma yüzini ve emseke aleyye  ma yenfauni"
(Benden bana ezâ veren şeyi gideren ve bana yarayacak şeyi bende tutan Allah'a hamd olsun)

Evden Çıkarken Okunacak Dua

Evden çıkarken üç def'a:

"Bismilahi hasbiyellahu tevekkeltu ala'llahi la havle vela kuvvete illa billah"
(
Allah'ın adiyla! Allah bana kâfidir. Allah'a tevekkül ettim. Allah'a dayanmaktan başka kudret ve kuvvet yoktur)

Binite, Ata veya Arabaya Binerken

"Sübhanellezi sehhare lena haza ve ma künna lehu mukrinin"
(Hiç de lâyık olmadığımız halde bize bunu müsahhar kılan Allah'ı tesbîh ederim."diyen kimse, bu bineğinden inmeden ölürse şehîd olarak ölmüş olur)

Camiye Girerken Okunacak Dua

"Allahumme ifteh alyye ebvabe rahmetike"
(Ey Rabbim! Bana Rahmetinin kapılarını aç!" desin. Buyurmuştur)

Camiden Çıkarken Okunacak Dua

"Allahumme'simnî mineşşeytan"
(Ey Rabbim! Beni şeytandan koru)

Çarşıya Çıkınca Okunacak Dua

"La İlahe illa'llahu vehdehu la şerike leh, lehu'l mülkü velehu'l hamd , ve huve hayyun la yemutu biyedih'l hayir ve huve ala kulli şey'in kadir"
(Allahtan başka ilah yoktur. Ancak O vardır. Şeriki yoktur. Mülk O'nundur. Hamd ona mahsustur. O dirilten ve öldürendir. O ebedi hayat ile hay'dır. Hayır Onun elindedir ve O herşeye kadirdir.)

Üzüntülü İken Okunacak Dua

İbn-i Abbas (r.a.) der ki: Rasûlullah (s.a.v.) üzüntülü iken şöyle duâ ederlerdi:

"La İlahe illa'llahu'l azimu'l halim Rabbu'l arşi'l azim , la İlahe illa'llahu Rabb'üsemavati ve Rabbu'l arzi ve Rabbu'l arşi'l kerim"
(Allah'dan başka bir ilâh yok! Arş-ı Azîm'in sahibi Allah'dan başka ilâh yok! Bütün semâların ve arzın ve çok şerefli Arş'ın sahibi Allah'dan başka ilâh yok)

Borçtan Halas (kurtulmak) İçin Okunacak Dua

"Allahumme ekfini bihalalike an haramike ve eğnini bifazlike a'mmen sivake"
(Ey Rabbim! Helâl kıldıklarını bana kâfi kılarak haram kıldıklarından beni muhafaza et, beni fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl)

Yağmur Duası

"Allahumme esgi ibadeke ve behaimeke venşur rahmetike vahyi beledek'el meyyit"
(Ey Rabbim kullarını içir, rahmetini yay, ölü beldeni dirilt)

Şifa Duası

Hz. Âişe (r.a.)'den rivâyete göre Rasûllah (s.a.v. kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi;

"Ezhib'l be'se Rabbin'nasi  eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke , şifaen la yüğadiru sekama"
(Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın)

Seyyid'ül İstiğfar Duası

"Allahumme ente Rabbi la ilahe illa ente halekteni ve ena abduke ve ena ala ahdike ve vadike mestatatu , euzu bike min şerri ma sana'tu  , ebu'u leke binimetike aleyye ve ebu'u bizenbi feğfir li feinnehu la yeğfiruz'zunube illa ente"
(Yâ Allah!
Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilâh yoktur. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Ve ben îman ve ubûdiyyetimde gücüm yettiği kadar senin ahd ü misâkın üzereyim. Yâ Rabbi! Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım: Ve senin bana   ihsan etdiğin nimetleri ikrar ve i'tirâf ederim. Kendi kusur ve günâhlarımı da ikrar ve i'tirâf ederim. Yâ Rabb! Sen beni afv ü mağfiret eyle. Zîra senden başkası günâhları afv ü mağfiret edemez)


Şeddad bin Evs (r.a.)'den rivayete göre Rasûllah (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:

"Bir kimse bu Seyyidü'l-istiğfâr'ı ihlâs ile gündüz okur da o günde akşam olmadan evvel vefat ederse o kimse ehl-i cennettendir. Ve eğer bu duâyı ihlas ile gece okur da sabah olmazdan evvel vefat ederse yine ehl-i cennettendir"

İftar Duası

"Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu"
(Allah'ım senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim.Senin rızkınla orucumu açıyorum)
 

 
0

Copyright © ((( RAVDA.net )))  *  İrtibat   *   Tüm hakları saklıdır, izinsiz alıntı yapılamaz.
-Tesbit ettiğiniz hataları bize bildirmenizi rica ediyoruz-
© by ((( RAVDA.net )))

Sayfa 0.26524 saniyede açıldı